سوله خرپایی سبک

در واقع سوله هایی خرپایی هستند که از لحاظ وزن سازه سبک تر طراحی و محاسبه شده اند ما به اختصار سوله خرپایی سبک می گوییم

سوله های خرپایی سبک غالبا با پروفیل قوطی یا لوله ساخته می شوند.