سوله سبک

سوله سبک

ساخت و نصب سوله سبک

ساخت و نصب سوله سبک

سوله های سبک به دلیل اینکه سقفشان اکثرا قوسی اجرا می شود شکیلتر از سوله های رایج هستند.

همچنین به دلیل شکل خرپایی از لحاظ عملکرد در برابر زلزله و باد بهتر می باشند.

مخصوصا برای دهانه های بسیار بزرگ خیلی خوب هستند و حتی 100متر بدون ستون هم قابلیت اجرا دارند.و مقاطع مورد استفاده در این نوع سازه ها اکثرا لوله یا قوطی می باشند.

برای دهانه های بزرگتر این سازه ها به صورت خرپای سه بعدی اجرا می شوند.

محاسبات و نقشه های این نوع سازه ها در سایت جهت دانلود قرار داده شده است.

در محاسبات و نقشه های این سازه ها نهایت دقت انجام شده است تا ضمن بهینه سازی و وزن کمتر سازه عملکرد بهتری در برابر زلزله و باد داشته باشند.