سوله خرپایی

سازه این سوله ها به صورت سازه خرپایی می باشند و از مرسوم ترین سازه های  مورد استفاده برای سوله  در جهان می باشد.