اجرای اسکلت فلزی

اجرای اسکلت فلزی

اسکلت فلزی پیچ و مهره ای

اجرا شده در تبریز -ولیعصر

محاسبات و نقشه ها در سایت قرار داده شده است