سوله سبک دهانه 14

سوله سبک دهانه 14

مشخصات طرح پروژه طراحی سوله سبک:

موقعيت جغرافيايی پروژه سوله سبک دهانه 14: شهرستان گوگان-تبریز

ارتفاع ستون سوله سبک دهانه 14:6متر

دهانه:14.20متر

طول:15متر

کاربری سوله سبک دهانه 14: کارخانه

محاسبه وتهیه نقشه: علی هاتفی

09355362217-ALIHATEFI63@GMAIL.COM

نوع سقف سوله سبک دهانه 14: سقف سبک

قابهای سوله با فاصله 3mاز هم،ارتفاع ستونها6m کناری وارتفاع تا راس سوله7.87mانتخاب شده اند.ولاپه های مورد استفاده مقاطع قوطی شکل وبه فاصله .یک متر از هم می باشند .

تاریخ اجرا سال 93

پروفیل های استفاده شده در این کار از نوع لوله می باشد

جهت دانلود نقشه ها و محاسبات سوله سبک دهانه 14 کلیک کنینن

سوله سبک دهانه 26متر

سوله سبک دهانه 26متر

مشخصات طرح پروژه طراحی سوله:

موقعيت جغرافيايی پروژه سوله سبک دهانه 26 متر: تبریز

ارتفاع ستون کناری سوله سبک دهانه 26 متر:4.متر

دهانه:26 متر

کاربری سوله سبک دهانه 26 متر: غسال خانه شهرداری

نوع سقف سوله: سقف سبک

قابهای سوله با فاصله 3 متر از هم، شیب سوله حدودا 20 در صد می باشد.

این سازه با استفاده از پروفیل از نوع قوطی اجرا شده است .

محاسبات و نقشه ها جهت دانلود در سایت گذاشته شده است