اسکلت سوله سبک دهانه 22متر

پروژه سازه سبک دهانه 22

پروژه سازه سبک دهانه 22

ارتفاع کناری 8متر

اجرا شده در تبریز

اجرا شده با پروفیل قوطی

تمامی محاسبات و نقشه های این سازه مورد تایید نظام مهندسی قرار گرفته است.همچنین این سازه با دهانه 22 متر و ارتفاع کناری 8 متر بهترین و سبکترین سازه برای کارخانجات با این دهانه و ارتفاع می باشد

نقشه های دانلود در سایت گذاشته شده