سازه های خرپایی برای سالن و اغلب به به صورت وزن سبک می باشند