سوله سبک

سوله های سبک اجرا شده از پروفیل قوطی یا پروفیل قوطی همراه با دانلود نقشه ها

سوله سبک دهانه 30متر

 مشخصات سوله سبک دهانه 30متر اجرا شده موقعيت جغرافيايی پروژه سوله سبک دهانه 30متر: آذربایجان شرقی-تبریز ارتفاع ستون  کناریسوله سبک ... Read More

سوله سبک دهانه 14

سوله سبک دهانه 14 مشخصات طرح پروژه طراحی سوله سبک: موقعيت جغرافيايی پروژه سوله سبک دهانه 14: شهرستان گوگان-تبریز ارتفاع ... Read More

    خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما