انجام تمام کارهای نقشه برداری توسط اکیب مجرب

براشت و پیاده سازی

محاسبات حجم

تفکیک

ماده 147 و صدور سند شش دانگ

یوتی ام

ترسیم پروفیل و…

در تبریز و سایر نقاط ایران